വുക്സി ഫ്ലൈറ്റ് ന്യൂ എനർജി ടെക്നോളജി കോ., ലിമിറ്റഡ്.

പേജ്_ബാനർ

ജനറേറ്റർ

 • 100kw 430v ലോ സ്പീഡ് ഗിയർലെസ്സ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നെറ്റ് ജനറേറ്റർ എസി ആൾട്ടർനേറ്ററുകൾ

  100kw 430v ലോ സ്പീഡ് ഗിയർലെസ്സ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നെറ്റ് ജനറേറ്റർ എസി ആൾട്ടർനേറ്ററുകൾ

  1. ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം NdFeb മെറ്റീരിയൽ;ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് ശുദ്ധമായ ചെമ്പ് വയർ വിൻഡിംഗ്;ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയും സ്ഥിരതയുള്ള ഊർജ്ജോൽപാദനവും;

  2. ഗിയർ ഇല്ല, ഡയറക്ട് ഡ്രൈവ്, കുറഞ്ഞ വേഗതയുള്ള അപൂർവ ഭൂമി സ്ഥിരമായ മാഗ്നറ്റ് ജനറേറ്റർ, പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും എളുപ്പമാണ്;

  3. പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും ഡിസൈൻ, കുറഞ്ഞ ആരംഭ പ്രതിരോധ നിമിഷം, നല്ല ചൂട് വിസർജ്ജനം.

 • 100kw 430v ലോ സ്പീഡ് ഗിയർലെസ്സ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നെറ്റ് ജനറേറ്റർ എസി ആൾട്ടർനേറ്ററുകൾ

  100kw 430v ലോ സ്പീഡ് ഗിയർലെസ്സ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നെറ്റ് ജനറേറ്റർ എസി ആൾട്ടർനേറ്ററുകൾ

  1. ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം NdFeb മെറ്റീരിയൽ;ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് ശുദ്ധമായ ചെമ്പ് വയർ വിൻഡിംഗ്;ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയും സ്ഥിരതയുള്ള ഊർജ്ജോൽപാദനവും;

  2. ഗിയർ ഇല്ല, ഡയറക്ട് ഡ്രൈവ്, കുറഞ്ഞ വേഗതയുള്ള അപൂർവ ഭൂമി സ്ഥിരമായ മാഗ്നറ്റ് ജനറേറ്റർ, പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും എളുപ്പമാണ്;

  3. പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും ഡിസൈൻ, കുറഞ്ഞ ആരംഭ പ്രതിരോധ നിമിഷം, നല്ല ചൂട് വിസർജ്ജനം.

 • 30kw 430v ലോ സ്പീഡ് ഗിയർലെസ്സ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നെറ്റ് ജനറേറ്റർ എസി ആൾട്ടർനേറ്ററുകൾ

  30kw 430v ലോ സ്പീഡ് ഗിയർലെസ്സ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നെറ്റ് ജനറേറ്റർ എസി ആൾട്ടർനേറ്ററുകൾ

  1. ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം NdFeb മെറ്റീരിയൽ;ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് ശുദ്ധമായ ചെമ്പ് വയർ വിൻഡിംഗ്;ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയും സ്ഥിരതയുള്ള ഊർജ്ജോൽപാദനവും;

  2. ഗിയർ ഇല്ല, ഡയറക്ട് ഡ്രൈവ്, കുറഞ്ഞ വേഗതയുള്ള അപൂർവ ഭൂമി സ്ഥിരമായ മാഗ്നറ്റ് ജനറേറ്റർ, പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും എളുപ്പമാണ്;

  3. പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും ഡിസൈൻ, കുറഞ്ഞ ആരംഭ പ്രതിരോധ നിമിഷം, നല്ല ചൂട് വിസർജ്ജനം.

 • 30kw 430v ലോ സ്പീഡ് ഗിയർലെസ്സ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നെറ്റ് ജനറേറ്റർ എസി ആൾട്ടർനേറ്ററുകൾ

  30kw 430v ലോ സ്പീഡ് ഗിയർലെസ്സ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നെറ്റ് ജനറേറ്റർ എസി ആൾട്ടർനേറ്ററുകൾ

  1. ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം NdFeb മെറ്റീരിയൽ;ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് ശുദ്ധമായ ചെമ്പ് വയർ വിൻഡിംഗ്;ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയും സ്ഥിരതയുള്ള ഊർജ്ജോൽപാദനവും;

  2. ഗിയർ ഇല്ല, ഡയറക്ട് ഡ്രൈവ്, കുറഞ്ഞ വേഗതയുള്ള അപൂർവ ഭൂമി സ്ഥിരമായ മാഗ്നറ്റ് ജനറേറ്റർ, പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും എളുപ്പമാണ്;

  3. പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും ഡിസൈൻ, കുറഞ്ഞ ആരംഭ പ്രതിരോധ നിമിഷം, നല്ല ചൂട് വിസർജ്ജനം.

 • 100kw 430v ലോ സ്പീഡ് ഗിയർലെസ്സ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നെറ്റ് ജനറേറ്റർ എസി ആൾട്ടർനേറ്ററുകൾ

  100kw 430v ലോ സ്പീഡ് ഗിയർലെസ്സ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നെറ്റ് ജനറേറ്റർ എസി ആൾട്ടർനേറ്ററുകൾ

  1. ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം NdFeb മെറ്റീരിയൽ;ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് ശുദ്ധമായ ചെമ്പ് വയർ വിൻഡിംഗ്;ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയും സ്ഥിരതയുള്ള ഊർജ്ജോൽപാദനവും;

  2. ഗിയർ ഇല്ല, ഡയറക്ട് ഡ്രൈവ്, കുറഞ്ഞ വേഗതയുള്ള അപൂർവ ഭൂമി സ്ഥിരമായ മാഗ്നറ്റ് ജനറേറ്റർ, പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും എളുപ്പമാണ്;

  3. പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും ഡിസൈൻ, കുറഞ്ഞ ആരംഭ പ്രതിരോധ നിമിഷം, നല്ല ചൂട് വിസർജ്ജനം.

 • 20kw-30kw 220v-430v ലോ സ്പീഡ് ഗിയർലെസ്സ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നറ്റ് ജനറേറ്റർ എസി ആൾട്ടർനേറ്ററുകൾ

  20kw-30kw 220v-430v ലോ സ്പീഡ് ഗിയർലെസ്സ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നറ്റ് ജനറേറ്റർ എസി ആൾട്ടർനേറ്ററുകൾ

  1. ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം NdFeb മെറ്റീരിയൽ;ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് ശുദ്ധമായ ചെമ്പ് വയർ വിൻഡിംഗ്;ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയും സ്ഥിരതയുള്ള ഊർജ്ജോൽപാദനവും;

  2. ഗിയർ ഇല്ല, ഡയറക്ട് ഡ്രൈവ്, കുറഞ്ഞ വേഗതയുള്ള അപൂർവ ഭൂമി സ്ഥിരമായ മാഗ്നറ്റ് ജനറേറ്റർ, പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും എളുപ്പമാണ്;

  3. പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും ഡിസൈൻ, കുറഞ്ഞ ആരംഭ പ്രതിരോധ നിമിഷം, നല്ല ചൂട് വിസർജ്ജനം.

 • 1kw 2kw ബ്രഷ്ലെസ്സ് ഹൈ സ്പീഡ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നൻ്റ് ജനറേറ്റർ

  1kw 2kw ബ്രഷ്ലെസ്സ് ഹൈ സ്പീഡ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നൻ്റ് ജനറേറ്റർ

  1. A3 സ്റ്റീൽ ഭവനം, ചെറിയ വലിപ്പം, ഭാരം കുറഞ്ഞ, മനോഹരമായ രൂപം, കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന വൈബ്രേഷൻ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

  2. ഫ്ലേഞ്ച് കണക്ഷൻ നല്ല ശക്തിയും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷനും പരിപാലനവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
  3. ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത എയറോഡൈനാമിക് ആകൃതി രൂപകൽപ്പനയും ഘടനാപരമായ രൂപകൽപ്പനയും ഉള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഫൈബർഗ്ലാസ് ടർബൈൻ ബ്ലേഡുകൾക്ക് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും ഉയർന്ന കാറ്റ് ഊർജ്ജ ഉപയോഗത്തിനും കഴിയും.ബ്ലേഡ് ജെൽ കോട്ട് റെസിൻ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് വായുവിലും വെള്ളത്തിലും നാശത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പെയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു.
  4. ഓട്ടോമാറ്റിക്-യാവ് ടെയിൽ റഡ്ഡർ ഈ തിരശ്ചീന സ്വിംഗ്-ടെയിൽ വിൻഡ് ടർബൈനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു (വാൽ ഉയർന്ന കാറ്റിൽ സ്വയമേവ ആടുകയും സുരക്ഷിതമായ കാറ്റിൽ സ്വയമേവ മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു) ഉയർന്ന ടൈഫൂൺ വിരുദ്ധ ശേഷി.
  5. ആന്തരിക റോട്ടർ ജനറേറ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ഥിരമായ കാന്തം ബാഹ്യ റോട്ടർ ഡിസൈൻ, റെസിസ്റ്റൻസ് ടോർക്കും വളരെ മികച്ച താപ വിസർജ്ജന പ്രകടനവും കുറച്ചു.
  6. 42NSH കാന്തിക സ്റ്റീൽ കഷണത്തിന് ശക്തമായ കാന്തികതയും ഉയർന്ന താപനില പ്രതിരോധവുമുണ്ട്.
  7. എഫ്-ക്ലാസ് ഇനാമൽഡ് വയർ 150 ഡിഗ്രി താപനില നിൽക്കും, കോയിൽ പ്രവർത്തന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
  8. ബോഡി ഷെൽ ഡാക്രോമെറ്റ് പൂശിയതും രണ്ട് തവണ ആൻ്റി-കോറോൺ പെയിൻ്റ് ചെയ്തതുമാണ്, ഇത് ദീർഘകാല പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം തുരുമ്പ് രഹിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
 • 2kw 3kw ബ്രഷ്ലെസ്സ് ഹൈ സ്പീഡ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നൻ്റ് ജനറേറ്റർ

  2kw 3kw ബ്രഷ്ലെസ്സ് ഹൈ സ്പീഡ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നൻ്റ് ജനറേറ്റർ

  1. A3 സ്റ്റീൽ ഭവനം, ചെറിയ വലിപ്പം, ഭാരം കുറഞ്ഞ, മനോഹരമായ രൂപം, കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന വൈബ്രേഷൻ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

  2. ഫ്ലേഞ്ച് കണക്ഷൻ നല്ല ശക്തിയും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷനും പരിപാലനവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
  3. ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത എയറോഡൈനാമിക് ആകൃതി രൂപകൽപ്പനയും ഘടനാപരമായ രൂപകൽപ്പനയും ഉള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഫൈബർഗ്ലാസ് ടർബൈൻ ബ്ലേഡുകൾക്ക് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും ഉയർന്ന കാറ്റ് ഊർജ്ജ ഉപയോഗത്തിനും കഴിയും.ബ്ലേഡ് ജെൽ കോട്ട് റെസിൻ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് വായുവിലും വെള്ളത്തിലും നാശത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പെയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു.
  4. ഓട്ടോമാറ്റിക്-യാവ് ടെയിൽ റഡ്ഡർ ഈ തിരശ്ചീന സ്വിംഗ്-ടെയിൽ വിൻഡ് ടർബൈനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു (വാൽ ഉയർന്ന കാറ്റിൽ സ്വയമേവ ആടുകയും സുരക്ഷിതമായ കാറ്റിൽ സ്വയമേവ മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു) ഉയർന്ന ടൈഫൂൺ വിരുദ്ധ ശേഷി.
  5. ആന്തരിക റോട്ടർ ജനറേറ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ഥിരമായ കാന്തം ബാഹ്യ റോട്ടർ ഡിസൈൻ, റെസിസ്റ്റൻസ് ടോർക്കും വളരെ മികച്ച താപ വിസർജ്ജന പ്രകടനവും കുറച്ചു.
  6. 42NSH കാന്തിക സ്റ്റീൽ കഷണത്തിന് ശക്തമായ കാന്തികതയും ഉയർന്ന താപനില പ്രതിരോധവുമുണ്ട്.
  7. എഫ്-ക്ലാസ് ഇനാമൽഡ് വയർ 150 ഡിഗ്രി താപനില നിൽക്കും, കോയിൽ പ്രവർത്തന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
  8. ബോഡി ഷെൽ ഡാക്രോമെറ്റ് പൂശിയതും രണ്ട് തവണ ആൻ്റി-കോറോൺ പെയിൻ്റ് ചെയ്തതുമാണ്, ഇത് ദീർഘകാല പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം തുരുമ്പ് രഹിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
 • 3kw 5kw ബ്രഷ്‌ലെസ്സ് ഹൈ സ്പീഡ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നൻ്റ് ജനറേറ്റർ

  3kw 5kw ബ്രഷ്‌ലെസ്സ് ഹൈ സ്പീഡ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നൻ്റ് ജനറേറ്റർ

  1. A3 സ്റ്റീൽ ഭവനം, ചെറിയ വലിപ്പം, ഭാരം കുറഞ്ഞ, മനോഹരമായ രൂപം, കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന വൈബ്രേഷൻ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

  2. ഫ്ലേഞ്ച് കണക്ഷൻ നല്ല ശക്തിയും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷനും പരിപാലനവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
  3. ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത എയറോഡൈനാമിക് ആകൃതി രൂപകൽപ്പനയും ഘടനാപരമായ രൂപകൽപ്പനയും ഉള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഫൈബർഗ്ലാസ് ടർബൈൻ ബ്ലേഡുകൾക്ക് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും ഉയർന്ന കാറ്റ് ഊർജ്ജ ഉപയോഗത്തിനും കഴിയും.ബ്ലേഡ് ജെൽ കോട്ട് റെസിൻ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് വായുവിലും വെള്ളത്തിലും നാശത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പെയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു.
  4. ഓട്ടോമാറ്റിക്-യാവ് ടെയിൽ റഡ്ഡർ ഈ തിരശ്ചീന സ്വിംഗ്-ടെയിൽ വിൻഡ് ടർബൈനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു (വാൽ ഉയർന്ന കാറ്റിൽ സ്വയമേവ ആടുകയും സുരക്ഷിതമായ കാറ്റിൽ സ്വയമേവ മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു) ഉയർന്ന ടൈഫൂൺ വിരുദ്ധ ശേഷി.
  5. ആന്തരിക റോട്ടർ ജനറേറ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ഥിരമായ കാന്തം ബാഹ്യ റോട്ടർ ഡിസൈൻ, റെസിസ്റ്റൻസ് ടോർക്കും വളരെ മികച്ച താപ വിസർജ്ജന പ്രകടനവും കുറച്ചു.
  6. 42NSH കാന്തിക സ്റ്റീൽ കഷണത്തിന് ശക്തമായ കാന്തികതയും ഉയർന്ന താപനില പ്രതിരോധവുമുണ്ട്.
  7. എഫ്-ക്ലാസ് ഇനാമൽഡ് വയർ 150 ഡിഗ്രി താപനില നിൽക്കും, കോയിൽ പ്രവർത്തന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
  8. ബോഡി ഷെൽ ഡാക്രോമെറ്റ് പൂശിയതും രണ്ട് തവണ ആൻ്റി-കോറോൺ പെയിൻ്റ് ചെയ്തതുമാണ്, ഇത് ദീർഘകാല പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം തുരുമ്പ് രഹിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
 • 5kw ബ്രഷ്‌ലെസ്സ് ഹൈ സ്പീഡ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നൻ്റ് ജനറേറ്റർ മോട്ടോർ

  5kw ബ്രഷ്‌ലെസ്സ് ഹൈ സ്പീഡ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നൻ്റ് ജനറേറ്റർ മോട്ടോർ

  1. A3 സ്റ്റീൽ ഭവനം, ചെറിയ വലിപ്പം, ഭാരം കുറഞ്ഞ, മനോഹരമായ രൂപം, കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന വൈബ്രേഷൻ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

  2. ഫ്ലേഞ്ച് കണക്ഷൻ നല്ല ശക്തിയും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷനും പരിപാലനവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
  3. ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത എയറോഡൈനാമിക് ആകൃതി രൂപകൽപ്പനയും ഘടനാപരമായ രൂപകൽപ്പനയും ഉള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഫൈബർഗ്ലാസ് ടർബൈൻ ബ്ലേഡുകൾക്ക് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും ഉയർന്ന കാറ്റ് ഊർജ്ജ ഉപയോഗത്തിനും കഴിയും.ബ്ലേഡ് ജെൽ കോട്ട് റെസിൻ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് വായുവിലും വെള്ളത്തിലും നാശത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പെയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു.
  4. ഓട്ടോമാറ്റിക്-യാവ് ടെയിൽ റഡ്ഡർ ഈ തിരശ്ചീന സ്വിംഗ്-ടെയിൽ വിൻഡ് ടർബൈനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു (വാൽ ഉയർന്ന കാറ്റിൽ സ്വയമേവ ആടുകയും സുരക്ഷിതമായ കാറ്റിൽ സ്വയമേവ മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു) ഉയർന്ന ടൈഫൂൺ വിരുദ്ധ ശേഷി.
  5. ആന്തരിക റോട്ടർ ജനറേറ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ഥിരമായ കാന്തം ബാഹ്യ റോട്ടർ ഡിസൈൻ, റെസിസ്റ്റൻസ് ടോർക്കും വളരെ മികച്ച താപ വിസർജ്ജന പ്രകടനവും കുറച്ചു.
  6. 42NSH കാന്തിക സ്റ്റീൽ കഷണത്തിന് ശക്തമായ കാന്തികതയും ഉയർന്ന താപനില പ്രതിരോധവുമുണ്ട്.
  7. എഫ്-ക്ലാസ് ഇനാമൽഡ് വയർ 150 ഡിഗ്രി താപനില നിൽക്കും, കോയിൽ പ്രവർത്തന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
  8. ബോഡി ഷെൽ ഡാക്രോമെറ്റ് പൂശിയതും രണ്ട് തവണ ആൻ്റി-കോറോൺ പെയിൻ്റ് ചെയ്തതുമാണ്, ഇത് ദീർഘകാല പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം തുരുമ്പ് രഹിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
 • 10kw ബ്രഷ്‌ലെസ്സ് ഹൈ സ്പീഡ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നൻ്റ് ജനറേറ്റർ

  10kw ബ്രഷ്‌ലെസ്സ് ഹൈ സ്പീഡ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നൻ്റ് ജനറേറ്റർ

  1. A3 സ്റ്റീൽ ഭവനം, ചെറിയ വലിപ്പം, ഭാരം കുറഞ്ഞ, മനോഹരമായ രൂപം, കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന വൈബ്രേഷൻ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

  2. ഫ്ലേഞ്ച് കണക്ഷൻ നല്ല ശക്തിയും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷനും പരിപാലനവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
  3. ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത എയറോഡൈനാമിക് ആകൃതി രൂപകൽപ്പനയും ഘടനാപരമായ രൂപകൽപ്പനയും ഉള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഫൈബർഗ്ലാസ് ടർബൈൻ ബ്ലേഡുകൾക്ക് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും ഉയർന്ന കാറ്റ് ഊർജ്ജ ഉപയോഗത്തിനും കഴിയും.ബ്ലേഡ് ജെൽ കോട്ട് റെസിൻ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് വായുവിലും വെള്ളത്തിലും നാശത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പെയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു.
  4. ഓട്ടോമാറ്റിക്-യാവ് ടെയിൽ റഡ്ഡർ ഈ തിരശ്ചീന സ്വിംഗ്-ടെയിൽ വിൻഡ് ടർബൈനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു (വാൽ ഉയർന്ന കാറ്റിൽ സ്വയമേവ ആടുകയും സുരക്ഷിതമായ കാറ്റിൽ സ്വയമേവ മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു) ഉയർന്ന ടൈഫൂൺ വിരുദ്ധ ശേഷി.
  5. ആന്തരിക റോട്ടർ ജനറേറ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ഥിരമായ കാന്തം ബാഹ്യ റോട്ടർ ഡിസൈൻ, റെസിസ്റ്റൻസ് ടോർക്കും വളരെ മികച്ച താപ വിസർജ്ജന പ്രകടനവും കുറച്ചു.
  6. 42NSH കാന്തിക സ്റ്റീൽ കഷണത്തിന് ശക്തമായ കാന്തികതയും ഉയർന്ന താപനില പ്രതിരോധവുമുണ്ട്.
  7. എഫ്-ക്ലാസ് ഇനാമൽഡ് വയർ 150 ഡിഗ്രി താപനില നിൽക്കും, കോയിൽ പ്രവർത്തന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
  8. ബോഡി ഷെൽ ഡാക്രോമെറ്റ് പൂശിയതും രണ്ട് തവണ ആൻ്റി-കോറോൺ പെയിൻ്റ് ചെയ്തതുമാണ്, ഇത് ദീർഘകാല പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം തുരുമ്പ് രഹിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
 • 1-10kw ബ്രഷ്ലെസ്സ് ഹൈ സ്പീഡ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നൻ്റ് ജനറേറ്റർ

  1-10kw ബ്രഷ്ലെസ്സ് ഹൈ സ്പീഡ് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നൻ്റ് ജനറേറ്റർ

  1. A3 സ്റ്റീൽ ഭവനം, ചെറിയ വലിപ്പം, ഭാരം കുറഞ്ഞ, മനോഹരമായ രൂപം, കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന വൈബ്രേഷൻ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

  2. ഫ്ലേഞ്ച് കണക്ഷൻ നല്ല ശക്തിയും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷനും പരിപാലനവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
  3. ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത എയറോഡൈനാമിക് ആകൃതി രൂപകൽപ്പനയും ഘടനാപരമായ രൂപകൽപ്പനയും ഉള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഫൈബർഗ്ലാസ് ടർബൈൻ ബ്ലേഡുകൾക്ക് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും ഉയർന്ന കാറ്റ് ഊർജ്ജ ഉപയോഗത്തിനും കഴിയും.ബ്ലേഡ് ജെൽ കോട്ട് റെസിൻ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് വായുവിലും വെള്ളത്തിലും നാശത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പെയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു.
  4. ഓട്ടോമാറ്റിക്-യാവ് ടെയിൽ റഡ്ഡർ ഈ തിരശ്ചീന സ്വിംഗ്-ടെയിൽ വിൻഡ് ടർബൈനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു (വാൽ ഉയർന്ന കാറ്റിൽ സ്വയമേവ ആടുകയും സുരക്ഷിതമായ കാറ്റിൽ സ്വയമേവ മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു) ഉയർന്ന ടൈഫൂൺ വിരുദ്ധ ശേഷി.
  5. ആന്തരിക റോട്ടർ ജനറേറ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ഥിരമായ കാന്തം ബാഹ്യ റോട്ടർ ഡിസൈൻ, റെസിസ്റ്റൻസ് ടോർക്കും വളരെ മികച്ച താപ വിസർജ്ജന പ്രകടനവും കുറച്ചു.
  6. 42NSH കാന്തിക സ്റ്റീൽ കഷണത്തിന് ശക്തമായ കാന്തികതയും ഉയർന്ന താപനില പ്രതിരോധവുമുണ്ട്.
  7. എഫ്-ക്ലാസ് ഇനാമൽഡ് വയർ 150 ഡിഗ്രി താപനില നിൽക്കും, കോയിൽ പ്രവർത്തന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
  8. ബോഡി ഷെൽ ഡാക്രോമെറ്റ് പൂശിയതും രണ്ട് തവണ ആൻ്റി-കോറോൺ പെയിൻ്റ് ചെയ്തതുമാണ്, ഇത് ദീർഘകാല പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം തുരുമ്പ് രഹിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.